ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε νέο κτίριο με τελικό ακρυλικό επίχρισμα.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2017

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Ανόργανο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Γραφιτούχες πλάκες πολυστερίνης πάχους 7cm των 80 kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό σιλοξανικό επίχρισμα κοκκομετρίας 1.5mm