ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και αντιρηγματικών συστημάτων σε νέο κτίριο.

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  2019

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Ανόργανο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Γραφιτούχες πλάκες πολυστερίνης πάχους 7cm των 80 kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό σιλοξανικό επίχρισμα κοκκομετρίας 1.5mm.